Valsts tiesu ekspertīžu biroja dokumentu izpētes eksperti ir izstrādājuši metodi tintes vecuma noteikšanai, kas ļauj noteikt, vai dokuments ir parakstīts vai izdrukāts dokumentā norādītajā  datumā. Šī jautājuma noskaidrošana ir īpaši aktuāla finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā, kā arī prasībās civillietās. Sadarbībā ar ārvalstu ekspertīžu laboratorijām Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas ietvaros veiktie testi apliecina metodes efektivitāti un atbilstību formulētajām prasībām.

Šīs ekspertīzes iespējas attīstīšana ir iespējama, pateicoties Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros iegādātajām iekārtām un veiksmīgais sadarbībai ar Vācijas, Francijas, Šveices un Polijas tiesu ekspertīžu laboratorijām.

avots: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/vteb-eksperti-izstrada-metodi-tintes-vecuma-noteiksanai