Sākot ar 2021.gada 1.janvāri nekomerciālie sūtījumu (privātpersona no trešās valsts sūta

citai privātpersonai ES valstī bez atlīdzības) atbrīvo no nodokļiem, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 EUR

Ja preču vērtība pārsniedz 45 EUR, tad saņēmējs maksā:

  • muitas nodoklis
  • PVN
  • akcīzes nodoklis (par akcīzes precēm: alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums)

Muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja nekomerciālajā sūtījumā esošo preču vērtība  nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

Ja sūtījums sastāvēs no vairākām precēm un, piemēram, viena prece ir 40 EUR vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā tad, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā. 

Komerciālie sūtījumi jeb pirkumi interneta veikalos.

Tiek atbrīvoti no nodokļiem ja:

muitas nodokļa – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 EUR;

PVN – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 EUR.

Atbrīvojumi no nodokļiem neattieksies uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 EUR, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

  • pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
  • vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēja brokeri (“Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā – maksas pakalpojums.

Galvenās izmaiņas, ar kurām saskarsies uzņēmēji jau no nākamā gada 1. janvāra, ir:

visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no Lielbritānijas vai kuras tiks izvestas no ES uz Lielbritāniju, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. Pārvietojot preces starp ES un Lielbritāniju, jāpiemēro muitas procedūras, tāpat kā tirdzniecībā ar jebkuru citu trešo valsti;

mainīsies tirdzniecības nosacījumi starp ES un Lielbritāniju;

mainīsies PVN piemērošana līdzšinējām preču piegādēm un iegādēm, kas no nākamā gada kļūs attiecīgi par preču eksportu un importu.

importējot Lielbritānijas izcelsmes preces, tām tiks piemērota muitas nodokļa 0% preferenciālā tarifa likme, ja tiks iesniegts atbilstoši prasībām noformēts preču izcelsmi apliecinošs dokuments.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri, sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem ar Lielbritāniju PVN piemērošanas kārtība būs tāda, kāda tā noteikta ar trešajām valstīm un trešajām teritorijām. Sniedzot pakalpojumus trešo valstu personām, pareizai PVN piemērošanai jāņem vērā sniegtā pakalpojuma veids, jānosaka pakalpojuma sniegšanas vieta, izvērtējot pakalpojuma saņēmēja statusu, t.i., vai pakalpojuma saņēmējs veic vai neveic saimniecisko darbību.

Vēršam uzmanību, ka PVN piemērošanas kārtība sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar trešajām valstīm nav mainīta.

Avoti:

Likums “Par akcīzes nodokli”. https://likumi.lv/ta/id/81066

Pievienotās vērtības nodokļa likums. https://likumi.lv/ta/id/253451

Valsts ieņēmumu dienests https://www.vid.gov.lv/lv/no-2021-gada-1-janvara-butiskas-izmainas-muitas-un-nodoklu-joma-sadarbiba-ar-apvienoto-karalisti